Techniques

Techniques practiced in Koken Dojo

Seitei Iai

 • Mae
 • Ushiro
 • Ukenagashi
 • Tsuke-ate
 • Kesagiri
 • Morote-tsuk
 • Sanpogiri
 • Ganmen-zuki
 • Soete-zuki
 • Shihogiri
 • Sogiri
 • Nukiuchi

Hachiman Ryu

 • Jyumomji
 • Nuki – hidarikirisage
 • Nuki-migikirisage
 • Hidari-hien
 • Migi-hien
 • Hidari-maeatari
 • Migi-maeatari
 • Hidari-rentachi
 • Migi-rentachi
 • Gorantou
 • Rapatou
 • Mukoutuke

Omori Ryu

 • Mae
 • Migi
 • Hidari
 • Ushiro
 • Yaegaki
 • Ukenagashi
 • Kaishaku
 • Tsukekomi
 • Tsukikage
 • Oikaze
 • Nukiuchi